План за блок 089 у Панчеву

План детаљне регулације дела блока 089 у наељеном месту Панчево

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације дела блока 089 у насељеном месту Панчево (“Службени лист града Панчева“ број 34/18) и завршеног Елабората за рани јавни увид, урађен је нацрт овог Плана детаљне регулације дела блока 089 у насељеном месту Панчево. Разлог за израду Плана је дефинисање јавног и осталог грађевинског земљишта, уз задржавање постојећих намена, као и стварање планског основа и услова за издавање дозвола за изградњу нових објеката, реконструкцију, доградњу, санацију и адаптацију постојећих објеката у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/20) и Планом генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево („Службени лист града Панчева“ број 19/12, 27/12- исправка, 01/13-исправка, 24/13-исправка, 20/14, 19/18, 25/18-исправка и 6/19-исправка) (у даљем тексту: ПГР Целина 1) као планом вишег реда. У складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“ број 32/2019), израђен је овај нацрт за потребе спровођења процедуре у плански документ. Израдом плана обухваћен је простор који је у оквиру плана вишег реда, ПГР Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево, дефинисан за даљу планску разраду кроз израду плана детаљне регулације. Оквирна граница плана обухвата нешто шири простор, да би се током израде плана сагледало и контактно подручје, тако да је са северозападне стране дефинисана улицом Змај Јове Јовановића, са североисточне стране границом постојећих катастарских парцела број 3137/2, 3133, 3134, 3135 и 3136, са југоисточне стране улицама Ослобођења и Немањином, док је са југозападне стране дефинисана улицом Светог Саве. Оквирна површина обухвата плана износи око 8,2 ha.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа