План за изградњу складишта опасног отпада НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву

План детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576. КО Војловица, у оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено складиштење опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576 К.О. Војловица у оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву („Службени лист града Панчева“ бр 20/15) и завршеног Елабората за рани јавни увид, урађен је План детаљне регулације за изградњу складишта за привремено складиштење опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576 К.О.Војловица у оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву.

Разлог за израду Плана као један од корака у смањењу негативних утицаја на животну средину, планирана је изградња складишта за привремено складиштење опасног отпада на основу законске регулативе,1 на основу стандарда који се примењују у области пројектовања и изградње за ову врста објеката2 али и зауљане земље, као и загађених чврстих отпадних материја. Све акције у области управљања отпадом морају пратити израду националне стратегије за управљање опасним отпадом. Циљ израде Плана је стварање планског основа за изградњу складишта за привремено складиштење опасног отпада на делу катастарске парцеле 3576 К.О. Војловица, у блоку 24, у делу 2Ц10 – рафинеријски резервисан простор за даљу планску разраду.

Изградњом објекта за привремено складиштење опасног отпада се постиже:

  • Реализација законских обавеза НИС-а у погледу заштите животне средине, по основу законске регулативе и стандарда Компаније: Закон о управљању отпадом (Сл. гл. РС 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 и (др. закон)), Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл. гл. РС бр. 56/2010), Стандард друштва за Управљање отпадом у НИС а.д. Нови Сад вер. бр.1 по одлуци 01/10/968 од 30.12.2011. год.
  • Обезбеђење јединствене локације са покривеним боксевима и просторима за складиштење отпада у циљу привременог складиштења, у складу са еколошким захтевима и законском регулативом.
  • Реализација мера и активности на заштити животне средине по Акционом плану 2011-20163 и Програма заштите животне средине АП Војводина за перод 2016-2025.: Обезбеђење локација и капацитета на којима ће се вршити привремено складиштење зауљеног опасног отпада, течног и чвстог опасног отпада, као и контаминиране разне амбалаже, који се генерише у РНП. У складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број 32/2019), израђен је овај План за потребе спровођења процедуре јавног увида у плански документ.

Планирани простор „Складишта за привремено складиштење опасног отпада“ се налази у блоку 24 који је намењен за манипулацију, а део тог простора „2Ц-10″ је утврђен као рафинеријски резервисан простор за даљу планску разраду

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа