ЈН А135/2015-РАДОВИ-Израда техничке документације и радови на саобраћајном прикључку на државни пут

Предмет јавне набавке радова је израда пројектно – техничке документације саобраћајног прикључка на државни пут IIА реда број 130 на стационажи км 210+414,5 са извођењем радова по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“.

Опис предмета јавне набавке: радови – ознака из општег речника набавке:
71322000 – Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу и
45000000- Грађевински радови.

Место извођења радова: Северна индустријска зона у Панчеву.