ЈН А142/2015-ДОБРА-Замена термомашинске опреме и инсталација за потребе отвореног и затвореног базена на СРЦ Стрелиште

Редни број јавне набавке за текућу годину је ЈН A142/2015.

Предмет јавне набавке су добра – замена термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе отвореног и затвореног базена на СРЦ Стрелиште у Панчеву.

Опис предмета јавне набавке – ознака из општег речника набавке: 39340000 – oпрема за
гасне мреже.