28.) JН А12/2018 – Превоз деце за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа «Урбанизам» Панчево, Карађорђева број 4 и морају се налазити у затвореној коверти-омоту са назнаком:

 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ПРЕВОЗ ДЕЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА НЕ ОТВАРАТИ“.

 

Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, дана 24.10.2018. године у 13,00 часова, не рачунајући дан када је позив објављен.

Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, дана 24.10.2018. године у 13,30 часова у Јавном предузећу «Урбанизам» Панчево, ул. Карађорђева број 4, уз присуство овлашћених представника понуђача