ЈН А8/2018 – Одржавање хигијене у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама

Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева број 4 и морају се налазити у затвореној коверти-омоту са назнаком:

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ДЕЧИЈЕМ ОДМАРАЛИШТУ НА ДИВЧИБАРАМА – НЕ ОТВАРАТИ“

Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки,  дана  14.09.2018. године у  11,00 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, дана 14.09.2018. године у 11,30 часова у Јавном предузећу „Урбанизам“  Панчево, ул. Карађорђева број 4, уз присуство овлашћених представника понуђача.