Планови за Град Вршац

Измене просторног плана Вршца

Измене Просторног плана општине Вршац На основу Одлуке Скупштине Града Вршца  о изради Измене Просторног плана општине Вршац („Службени лист града Вршца“, бр. 16/2015 и 1/2016) и у складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019), израђен је овај предлог Нацрта за потребе […]

Измена плана за Технолошки парк у Вршцу – блок 82

Измена и допуна Плана детаљне регулације дела блока 82 (Технолошки парк) у Вршцу Основни циљ израде плана је дефинисање површина за потребе изградње површина и објеката и одређивање фазне реализације планских решења. Подручје израде измене плана обухвата следеће целе и делове катастарских парцела: 9690/16, 18649/4, 18650/6, 18649/5, 18650/5, 8804/5, 18649/6, 9690/18, 18648/4, 18648/1, 18648/5, 18650/4, […]

Измена генералног плана Вршца – простор бувље пијаце у Вршцу

Измена Генералног урбанистичког плана Вршца за простор бувље пијаце у Вршцу На основу Одлуке Скупштине Града Вршца о изради Измене Генералног урбанистичког плана Вршца за простор бувље пијаце у Вршцу („Службени лист Града Вршца“, бр. 10/2021), приступа се изради Нацрта измене генералног урбанистичког плана Вршца за простор бувље пијаце у Вршцу. У складу са одредбама […]

Измена плана за центалну зону Вршца – простор паркинга у Стеријиној

Изменa плана детаљне регулације централне зоне Вршца за простор паркинга у Стеријиној улици у Вршцу Циљ израде Изменe Плана детаљне регулације централне зоне Вршца за простор паркинга у Стеријиној улици у Вршцу („Службени лист Града Вршца“, бр. 10/2021) је промена врсте земљишта из јавног у остало на парцели 4325, а намена паркинга би остала непромењена. […]

Измена плана за Технолошки парк у Вршцу – Блок 82

Изменa Плана детаљне регулације блока 82 (Технолошки парк) у Вршцу Повод за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације дела блока 82 (Технолошки парк) у Вршцу (у даљем тексту: Измене и допуне Плана) је Одлука Скупштине Града Вршца о изради Измена и допуна предметног плана („Службени лист Града Вршца“ бр. 16/2020). Предмет Измена и допуна […]

Измене плана дела северне индустријске зоне у Вршцу

Измене плана детаљне регулације дела северне индустријске зоне у Вршцу Циљ доношења Планског документа је одређивање услова за уређење и изградњу простора дела наведене индустријске зоне. Планом је обухваћен и дефинисан простор површине 24ха 48а 20м2. У границу обухвата плана улазе целе и делови катастарских парцела број: 29273, 29275, 29283, 29276, 30635, 30343, 30453, 30639 […]

Измене просторног плана Вршца

Измене Просторног плана општине Вршац Циљ доношења Планског документа је одвајање дела парцеле јавне намене у површини од оквирно 8 ари у површину остале намене, за потребе изградње православног храма. Планом је обухваћен и дефинисан простор површине од оквирно 8 ари – део парцеле број 6365 који се одваја за потребе изградње православног храма. Обрађивач […]

Измене плана за Ново гробље – блок 083А у Вршцу

Измене Плана детаљне регулације блока 83А („Ново гробље“) у Вршцу Циљ доношења Плана је: – обезбеђивање планског основа за реа лизацију намена у складу са планом вишег реда; – прикупљање информационе основе са елементима од значаја за израду ПДР- а; – сагледавање релевантних планских условљености на предметном подручју и – процена развојних могућности са аспекта […]

Измене генералног плана Вршца – Трг зелене пијаце

Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Вршца за подручје Трга зелена пијаца На основу Одлуке Скупштине Града Вршца о изради Измене Генералног урбанистичког плана Вршца за простор Трга Зелена пијаца (“Службени лист Града Вршца“, бр. 12/2019) , приступа се изради Плана. У складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и […]

Измена генералног плана града Вршца

Измена генералног урбанистичког плана Вршца Циљ доношења плана је сужавање са- обраћајне површине, тако да се не руши објекат изграђен на парцели 28257 КО Вршац и става- рање услова за изградњу на преосталом делу парцеле Обухват Измене Плана је катастарска парцела 28257 КО Вршац, са контактним раскрсницама, укупне површине 9ha 52a 50m2. Обрађивач плана је […]

План дела северне индустријске зоне у Вршцу

План детаљне регулације дела северне индустријске зоне у Вршцу На основу Одлуке Скупштине Града Вршца о изради Плана детаљне регулације дела северне индустријске зоне у Вршцу (“Службени лист града Вршца“ бр. 22/2017) и Просторног плана општине Вршац (“Службени лист општине Вршац“ бр. 16/2015 и 1/2016), након елабората за рани јавни увид урађен је нацрт Плана […]